http://lamat.cz/
 
Rychlé vyhledávání

Facebook
Sdílet

Navigace: LAMAT -> Záruční podmínky

Záruční podmínky

 
  1. Všeobecná ustanovení: 

1.1. Prodávajícím je Jan Richter, IČO: 75717417se sídlem Lomnička 62, 666 01 Lomnička (dále jen "prodávající"). 

1.2. Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu na koupi zboží, které je předmětem reklamace (dále jen „kupující“). 

1.3. Tyto Záruční a reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"). V situacích, které nejsou přímo řešeny těmito Záručními a reklamačními podmínkami, se postupuje dle ustanovení občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). 

 

  1. Záruční podmínky: 

2.1. Minimální délka záruční doby se řídí podle občanského zákoníku, kterým je stanovena na 
24 měsíců (až na výjimky uvedené zákonem).
 

2.2. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v souladu s občanským zákoníkem (§ 619 odst. 2) se záruka nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.  

2.3. V případě, že se při užívání zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady, může kupující postupovat v souladu s těmito Záručními a reklamačními podmínkami a se zákonem a uplatnit reklamaci u prodávajícího. 

 

  1. Uplatňování reklamací: 

3.1. Podle občanského zákoníku (§ 626 odst. 1) musí být reklamace uplatněna v záruční době, jinak práva z odpovědnosti za vady zanikají. 

3.2. V případě jakékoli reklamace kupující prodávajícího předem informuje o záměru uplatnit reklamaci a ten mu doporučí nejvhodnější formu řešení dané reklamace vzhledem k povaze zboží a vady.  

3.3. Místem pro zaslání reklamace je adresa: Jan Richter, Lomnička 62, 666 01 Tišnov, tel.: 604859123. 

3.4. Pokud uplatňuje kupující reklamaci prostřednictvím odeslání reklamovaného zboží na adresu prodávajícího, přibalí k reklamovanému zboží přesný popis závady. 

3.5. Kupující je povinen zaslat prodávajícímu reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží, je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Za řádné doručení reklamovaného zboží k prodávajícímu je odpovědný kupující, který uplatňuje reklamaci. 

 

  1. Vyřízení reklamace 

4.1. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu a v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě.  

4.2. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po dni převzetí reklamace prodávajícím. Pokud byla reklamace uplatněna prostřednictvím zaslání zboží prodávajícímu, považuje se za den přijetí reklamace den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím a lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po tomto dni.  

4.3. Pokud bude reklamace označena prodávajícím za neoprávněnou, prodávající na své náklady zašle reklamované zboží zpět kupujícímu. 

4.4. O vyřízení reklamace zpravidla vyrozumí prodávající kupujícího prostřednictvím informačního e-mailu nebo telefonicky. 

 

  1. Informace o odstoupení od smlouvy pro výskyt vady 

5.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro výskyt vady ve všech případech stanovených občanským zákoníkem.  

5.2. Nárok na odstoupení od smlouvy z důvodu výskytu vady může kupující uplatnit v rámci reklamace tak, že jako požadovaný způsob jejího vyřízení uvede odstoupení od smlouvy. Pokud prodávající při vyřizování takové reklamace zjistí, že je reklamace oprávněná a že jsou splněny podmínky stanovené občanským zákoníkem, za kterých je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy (tedy např. výskyt neodstranitelné vady apod.), vyřídí reklamaci tak, že vrátí zaplacenou kupní cenu kupujícímu. Pokud kupující požaduje vyřízení reklamace odstoupením od smlouvy, uvede také číslo objednávky, datum nákupu a svoje číslo účtu či adresu pro vrácení peněz. 

5.3. Prodávající kupujícího upozorňuje, že v případě platného odstoupení kupujícího od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou v souladu s ust. § 457 občanského zákoníku povinny si navrátit veškerá plnění, která si na jejím základě již poskytly; kupující je tedy zejména povinen vrátit prodávajícímu zakoupené zboží i s příslušenstvím a prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu. 

 

  1. Závěrečná ustanovení: 

6.1. Tyto Záruční a reklamační podmínky vstupují v platnost dnem 1. června 2012. Řídí se jimi veškeré objednávky a nákupy realizované po tomto datu. 

6.2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Záruční a reklamační podmínky bez předchozího informování.  

6.3. Kupující se s těmito Záručními a reklamačními podmínkami řádně seznámil a podle Obchodních podmínek prodávajícího potvrdil, že s nimi souhlasí tím, že uskutečnil objednávku zboží u prodávajícího. Tyto Záruční a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavírané kupní smlouvy. 

 

 

 


A | A
Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.